Náš spolek PilsFree z. s. (dále jen „Spolek“) zavedl vnitřní oznamovací systém za účelem řešení oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému může v našem Spolku docházet, v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel v oznámení uvádí pouze skutečnosti a informace, o kterých se domnívá, že jsou pravdivé, nelze oznamovat skutečnosti a informace vědomě nepravdivé. Při získávání podkladů dokládající skutečnosti a informace uvedené v oznámení by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Oznamovatel by tak měl při činění oznámení jednat v dobré víře. 

Příslušnou osobou pro řešení přijímání a řešení oznámení je:

Mgr. Jan Schýbal, člen Rady Spolku
e-mail: jan.schybal@pilsfree.net, 
tel. č.: +420 777 936 467. 

Oznámení je možné učinit písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Příslušná osoba nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o jeho přijetí, ledaže a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Následně posoudí jeho důvodnost a o výsledcích posouzení vyrozumí oznamovatele do 30 dní, ve složitých případech lze lhůtu prodloužit opakovaně o 30 dní, maximální lhůta je však 90 dní.

Oznámení lze učinit prostřednictvím systému Spolku nebo prostřednictvím systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.